Algemene Voorwaarden van BiedDingen.nl

Downloaden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.4 Dag: kalenderdag;

1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: BRND
Handelend onder de naam: BiedDingen
Telefoonnummer: 06-19190800
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag zijn wij telefonisch beschikbaar van 09:00-17:00 uur
E-mailadres: Olly@BiedDingen.nl
KvK-nummer: 68219180

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
6.5 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.6 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

8.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

8.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.8 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

8.9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

10.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

10.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

10.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

10.4 Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

10.5 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

10.6 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

10.7 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

10.8 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

10.9 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.10 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10.11 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

10.12 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.13 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

10.14 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

11.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

12.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

12.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

13.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
14.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
14.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

14.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

14.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
14.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

15.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

15.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

15.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

15.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

16.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

16.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Algemene Veilingvoorwaarden

Downloaden

Artikel 1 Toepasselijkheid en wijziging voorwaarden

1.1 Bij iedere registratie bij BiedDingen.nl om deel te kunnen nemen aan een Veiling, bij ieder gebruik van de veilingwebsite BiedDingen.nl en bij iedere Veiling die plaatsvindt, gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden tussen BiedDingen.nl en een Gebruiker deze Algemene Veilingvoorwaarden.

1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen van deze Algemene Veilingvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 Algemene (Veiling)voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.4 Door registratie bij BiedDingen.nl verklaart de Gebruiker in te stemmen met de Algemene Veilingvoorwaarden en Algemene voorwaarden van BiedDingen.nl en om onder voornoemde voorwaarden van BiedDingen.nl gebruik te maken van de diensten van BiedDingen.nl.

1.5 BiedDingen.nl is gerechtigd om bij een Veiling bijzondere veilingvoorwaarden en/of veilingprocedures van toepassing te verklaren waarbij wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene Veilingvoorwaarden.

1.6 BiedDingen.nl heeft het recht deze Algemene Veilingvoorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking of op een ander tijdstip als dit in de bekendmaking wordt vermeld.

1.7 Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor BiedDingen.nl.

Artikel 2 Definities

2.1 BiedDingen.nl: de besloten vennootschap BiedDingen, geregistreerd onder het KVK nummer: 68219180, waarmee de onderneming aan consumenten producten, arrangementen en diensten door middel van een digitale Veiling aanbiedt en levert.

2.2 Gebruiker: de consument die de website BiedDingen.nl bezoekt en zich registreert.

2.3 Bieder: de consument die meedoet aan een Veiling door te bieden dan wel gebruik te maken van de ‘koop nu’-functie teneinde het op de betreffende Veiling aangeboden product, arrangement en/of dienst proberen te winnen dan wel te kopen.

2.4 Veiling: de online Veiling via de veilingsite van BiedDingen.nl voor de verkoop van een product, dienst en/of arrangement.

2.5 Bied Credits: betaalmiddel waarmee op de veilingsite van BiedDingen.nl biedingen kunnen worden gedaan c.q. geplaatst.

2.6 Gratis Credits: gratis verkregen Credits waarmee biedingen kunnen worden gedaan c.q. geplaatst.

2.7 Royalty Membership: een abonnement waarbij de Gebruiker, afhankelijk van het gekozen abonnement, maandelijks automatisch Bied Credits en Gratis Credits krijgt bijgeschreven op zijn of haar account. Daarnaast krijgen Royalty Membership houders speciale veilingen aangeboden waar alleen zij aan mogen deelnemen.

2.8 Erotische Veiling: de online Veiling via de veilingsite van BiedDingen.nl voor de verkoop van erotische producten en/of arrangementen.

2.9 Privacybeleid: het Privacybeleid van BiedDingen.nl zoals is bepaald in haar privacy- en cookieverklaring, welke op de website van BiedDingen.nl is gepubliceerd.

Artikel 3 Registratie

3.1 Om als Gebruiker deel te kunnen nemen aan een Veiling van BiedDingen.nl is registratie op de wijze zoals door BiedDingen.nl voorgeschreven verplicht.

3.2 Door registratie bij BiedDingen.nl verklaart de Gebruiker in te stemmen met de inhoud en toepasselijkheid van zowel de Algemene Veilingvoorwaarden als de Algemene Voorwaarden van BiedDingen.nl.

3.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van BiedDingen.nl een gebruikersnaam, wachtwoord en geboortedatum in te vullen c.q. te verstrekken. Als een Gebruiker bij een Veiling als hoogste Bieder de Veiling heeft gewonnen en gebruik wenst te maken van de aan hem geboden tijdelijke mogelijkheid om het product, dienst en/of arrangement daadwerkelijk voor het door hem geboden hoogste bod, te vermeerderen met € 0,90 administratiekosten wenst af te nemen, dient hij onder meer naar waarheid zijn correcte en werkelijke voor- en achternaam, adres en andere NAW-gegevens te verstrekken. Dit geldt ook in het geval een Gebruiker gebruik wenst te maken van de in artikel 7 van deze Algemene Veilingvoorwaarden omschreven ‘Koop-nu’-functie. BiedDingen.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van verstrekking van onjuiste gegevens.

3.4 De Gebruiker is verplicht om, in geval van wijziging(en) in een of meer van de (verplicht) doorgegeven gegevens, per omgaande BiedDingen.nl van deze wijziging(en) op de hoogte te stellen.

3.5 Iedere Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en de daarbij behorende inloggegevens. Iedere Gebruiker dient de gegevens zorgvuldig te bewaren. De Gebruiker zal de gegevens in geen geval doorgeven aan derden.

3.6 BiedDingen.nl is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onzorgvuldig bewaren van de inloggegevens. De Gebruiker vrijwaart BiedDingen.nl voor enige schade die door derden als gevolg van deze onzorgvuldigheid van Gebruiker is ontstaan.

3.7 Een registratie kan op elk moment middels opzegging door Gebruiker met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor de Gebruiker zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een registratie en onverminderd bepalingen in deze Algemene Veilingvoorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

3.8 Het is de Gebruiker niet toegestaan om meerdere accounts te beheren en/of te registreren. Per huishouden zijn maximaal twee accounts toegestaan. Bij constatering van meerdere accounts, worden alle accounts van de betreffende Gebruiker en/of het betreffende huishouden direct geblokkeerd. Van deze constatering en blokkering zal de Gebruiker per e-mail worden geïnformeerd. Indien BiedDingen.nl vervolgens constateert dat Gebruiker in strijd met deze Algemene Veilingvoorwaarden weer meerdere nieuwe accounts aanmaakt, zal BiedDingen.nl overgaan tot het blokkeren van het IP-adres van de betreffende Gebruiker.

3.9 Deelname aan Veilingen en transacties op BiedDingen.nl is uitsluitend toegestaan voor de Gebruiker die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Artikel 4 Veiling

4.1 De veilingdiensten van BiedDingen.nl zijn slechts toegankelijk voor de bij BiedDingen.nl geregistreerde Gebruiker, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd is juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn de diensten van BiedDingen.nl nimmer bestemd voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten.

4.2 BiedDingen.nl is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite voor een Gebruiker te verbieden.

4.3 Zolang de Veiling nog niet is begonnen, kan BiedDingen.nl wijzigingen aanbrengen in het aanbod.

4.4 Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, wat inhoudt dat BiedDingen.nl niet verplicht en gehouden is om aan de hoogste bieder de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien de prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.

4.5 Bij onduidelijkheid over de inhoud/kwalificaties van een product, dienst en/of arrangement, is de informatie van BiedDingen.nl leidend.

4.6 Ieder bod dat door een Gebruiker wordt uitgebracht, leidt tot een veilingovereenkomst tussen de Gebruiker en BiedDingen.nl. Ieder hoogste bod leidt tot een voorwaardelijke koopovereenkomst tussen de Gebruiker en BiedDingen.nl. De hoogste Bieder, degene die de Veiling dus heeft gewonnen, wordt gedurende zeven (7) dagen de mogelijkheid geboden om het product, dienst en/of arrangement ook daadwerkelijk af te nemen voor het door hem geplaatste hoogste bod, te vermeerderen met € 0,90 administratiekosten. Maakt hij van deze mogelijkheid gebruik, pas dan ontstaat er een koopovereenkomst tussen de Gebruiker en BiedDingen.nl waarop de Algemene Voorwaarden van BiedDingen.nl van toepassing zijn. Indien voornoemde Bieder niet binnen zeven (7) dagen van voornoemde mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, vervalt het recht van de Bieder om het product, dienst en/of arrangement af te nemen voor het door hem geplaatste hoogste bod waarmee hij de Veiling heeft gewonnen, te vermeerderen met € 0,90 administratiekosten.

4.7 De vijf laatste biedingen op een Veiling worden op de website van BiedDingen.nl geplaatst, onder vermelding van gebruikersnaam, bieddatum en tijdstip van de betreffende biedingen. In geval van een ‘Erotische Veiling’ wordt er geen gebruikersnaam kenbaar gemaakt van degene die een bieding heeft geplaatst, maar wordt gebruik gemaakt van een nummering.

4.8 BiedDingen.nl heeft het recht om in voorkomende gevallen of voor de gehele website minimale sluitingsprijzen in te stellen.

4.9 Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van BiedDingen.nl, heeft BiedDingen.nl het recht een Veiling vroegtijdig te beëindigen.

4.10 Gebruiker is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat hij door te bieden op een product, dienst en/of arrangement, meer betaalt voor het product, dienst en/of arrangement dan dat deze waard is.

4.11 Er kan geboden worden vanaf € 0,01. Indien een Gebruiker biedt op het aangeboden product, dienst en/of arrangement, wordt het betreffende product, dienst en/of arrangement telkens met € 0,01 verhoogd.

4.12 Telkens als een Gebruiker een bod uitbrengt op het aangeboden product, dienst en/of arrangement, zal de Veiling met een vooraf aantal vastgestelde secondes worden verlengd. Indien voor het verlopen van de Veiling géén bod is uitgebracht dat hoger is dan de minimale sluitingsprijs van het betreffende product, dienst en/of arrangement, zal de Veiling worden verlengd met vijf (5) minuten. De duur van de Veiling zal daarna steeds met weer vijf (5) minuten worden verlengd, net zolang totdat het winnende bod hoger is dan de minimale sluitingsprijs.

4.13 In geval van een technische storing die van invloed is op (onderdelen van) de website en waarvan de oorzaak buiten de macht van BiedDingen.nl ligt, worden de Veilingen gepauzeerd en pas na de storing hervat. De Gebruiker dient wel de betreffende pagina te verversen. Eventuele Veilingen die onterecht zijn gesloten worden nietig verklaard en de geplaatste biedingen worden geretourneerd.

Artikel 5 Bied Credits en Gratis Credits

5.1 Om te kunnen bieden op producten, diensten en/of arrangementen van BiedDingen.nl kan uitsluitend gebruikt worden gemaakt van Bied Credits en Gratis Credits.

5.2 Biedpakketten en/of Bied Credits kunnen uitsluitend worden gekocht op de website van BiedDingen.nl.

5.3 Biedpakketten, Bied Credits en/of Gratis Credits kunnen niet worden geretourneerd, noch kunnen zij te gelde worden gemaakt dan wel worden uitbetaald.

5.4 Bied Credits en Gratis Credits vervallen niet door verloop van tijd, maar hebben een onbeperkte geldigheidsduur zolang de website van BiedDingen.nl bestaat en de website wordt gedreven in de huidige vorm.

5.5 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het gebruik van Bied Credits.

5.6 Gebruiker kan Gratis Credits verkrijgen door:
a) het ‘liken’ van de officiële Facebookpagina van BiedDingen.nl,
b) aanmelden voor de nieuwsbrief van BiedDingen.nl,
c) het uploaden van een foto van de gewonnen Veiling (na goedkeuring BiedDingen.nl),
d) door vrienden en/of familie te laten registreren op BiedDingen.nl en de betreffende vrienden en/of familie een biedpakket te laten aanschaffen, en
e) de verjaardag van de Gebruiker.
BiedDingen.nl behoudt zich het recht voor om het voorgaande te allen tijde aan te passen dan wel te wijzigen.

5.7 Bij het bieden op producten, diensten en/of arrangementen op de Veiling worden altijd eerst de door Gebruiker aangeschafte Bied Credits ingezet. Pas als de Gebruiker alle aangeschafte Bied Credits heeft ingezet, zullen de Gratis Credits worden ingezet bij het bieden.

Artikel 6 Voorschriften bij biedingen

6.1 Iedere bieding is onherroepelijk. De reeds ingezette Bied Credits kunnen niet door de Gebruiker worden teruggevorderd.

6.2 Wanneer de Gebruiker het hoogste bod heeft uitgebracht, ontvangt de Gebruiker een e-mail en/of notificatie van BiedDingen.nl met de vraag of de Gebruiker het ‘gewonnen’ product, dienst en/of arrangement binnen zeven (7) dagen daadwerkelijk wenst af te nemen. Zoals in artikel 4 lid 6 is aangegeven, leidt ieder hoogste bod tot een voorwaardelijke koopovereenkomst. De Gebruiker is niet verplicht om het ‘gewonnen’ Veiling product, dienst en/of arrangement af te nemen. Indien de Gebruiker besluit om het ‘gewonnen’ Veiling product, dienst en/of arrangement niet af te nemen, dan krijgt de Gebruiker de ingezette Bied Credits echter niet terugbetaald c.q. teruggestort. In dat geval komt tussen Gebruiker en BiedDingen.nl ook geen koopovereenkomst tot stand.

6.3 Het overmatig belasten van de website BiedDingen.nl teneinde het biedingsproces te beïnvloeden dan wel het op een andere manier proberen om het biedingsproces te beïnvloeden, geldt als fraude en is daarmee verboden.

Artikel 7 ‘Koop nu’-functie

7.1 BiedDingen.nl geeft geen wingarantie. Met de ‘Koop nu’-functie geeft BiedDingen.nl de Gebruiker wel de mogelijkheid om alsnog tot verwerving van het gewenste product, arrangement en/of dienst over te gaan.

7.2 De ‘Koop nu’-functie is te allen tijde beschikbaar in het geval de Gebruiker een gebruikersaccount op BiedDingen.nl heeft. Ook in geval dat de Gebruiker niet op de Veiling heeft geboden, is de ‘Koop nu’-functie beschikbaar voor de Gebruiker.

7.3 Indien de Gebruiker een bieding heeft gedaan c.q. geplaatst op de Veiling, dan zal de advies verkoopprijs van het betreffende product, arrangement en/of dienst bij de ‘Koop nu’-functie met € 0,40 worden verlaagd. Daarna zal bij iedere bieding de advies verkoopprijs met € 0,40 worden verlaagd. Voornoemd bedrag kan te allen tijde door BiedDingen.nl worden gewijzigd c.q. aangepast. Wel geldt in alle gevallen dat alsdan ook door de Gebruiker € 0,90 aan administratiekosten moeten worden voldaan. Ter illustratie: als een IPhone 6 op de Veiling is aangeboden ter waarde van € 600,00 en Gebruiker heeft 10 biedingen tevergeefs gedaan c.q. geplaatst, dan kan hij door middel van de ‘Koop nu’-functie de IPhone 6 kopen voor een bedrag van € 600,00 minus 10 x € 0,40 = € 596,00, te vermeerderen met € 0,90 administratiekosten, derhalve € 596,90.

7.4 Indien Gratis Credits zijn ingezet bij het plaatsen van biedingen, dan wordt in de ‘Koop nu’-functie geen korting verkregen. Gratis Credits zijn namelijk gratis verkregen Credits, zodat daar geen korting mee kan worden verkregen bij gebruik van de ‘Koop nu’-functie.

7.5 De ‘Koop nu’-functie is tot 24 uur na het sluiten van de Veiling beschikbaar. De ‘Koop nu’-functie is niet beschikbaar bij Veilingen waarin Bied Credits en bijzondere aanbiedingen worden geveild.

Artikel 8 Geldigheid waardebon

8.1 Op een waardebon die BiedDingen.nl per e-mail of door middel van een download aan de Gebruiker verstrekt, kan een uitgiftedatum en/of een einddatum van geldigheid worden vermeld.

8.2 Als een bepaalde periode of datum is genoemd in een aanbieding of een Veiling en/of op een waardebon, bijvoorbeeld de vermelding van een bepaald weekend, een kerstarrangement, de herfstvakantie of een bepaald evenement (zoals een concert), eindigt de geldigheid van de waardebon - zonder dat hiervoor een verdere mededeling is vereist - aan het eind van de vermelde periode en/of het verstrijken van de datum of aan het einde van het vermelde evenement, tenzij anders is bepaald.

8.3 Indien geen uiterlijke geldigheidsdatum of -duur in de aanbieding en/of op de waardebon is vermeld, verstrijkt de geldigheid van de door BiedDingen.nl verstrekte waardebon uiterlijk één jaar na aankoop dan wel ontvangst van de waardebon.

Artikel 9 Koop en betaling

9.1 Wanneer de Gebruiker door het plaatsen van het hoogste bod de hoogste bieder van een Veiling is geworden dan wel gebruik heeft gemaakt van de ‘Koop nu’-functie, ontvangt deze Gebruiker een bevestigingsmail. Hierin staat hoe de afhandeling van de Veiling c.q. de koop verder zal verlopen.

9.2 De betaling door de Gebruiker dient via BiedDingen.nl te geschieden, tenzij anders wordt vermeld in de bevestigingsmail die de Gebruiker ontvangt.

9.3 Bij betaling via BiedDingen.nl heeft Gebruiker de mogelijkheid uit verschillende betaalmethodes te kiezen. De betaalmethodes zijn onder andere iDeal, PayPal, MisterCash, Creditcard, AfterPay en automatische incasso.

9.4 De betalingstermijn voor een gewonnen en/of gekocht Veiling product, arrangement en/of dienst is zeven (7) dagen en dient plaats te vinden op de wijze en in de valuta zoals in de bevestiging door BiedDingen.nl aangegeven, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

9.5 Indien de betaling door Gebruiker niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een storing, zal BiedDingen.nl het gewonnen of gekochte Veiling product, arrangement en/of dienst niet verzenden. BiedDingen.nl gaat er alsdan vanuit dat Gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals genoemd in artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden. Als gevolg van de niet (tijdig) gedane betaling, is tussen de Gebruiker en BiedDingen.nl geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Gebruiker heeft immers niet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 4 lid 6 van deze voorwaarden voldaan. Alle gewonnen en/of gekochte producten, diensten en/of arrangementen worden derhalve gekocht onder de opschortende voorwaarde dat deze binnen zeven (7) dagen vanaf de melding dat het betreffende product, dienst en/of arrangement is verworven door de Gebruiker zal worden betaald.

9.6 In het geval de Gebruiker een ‘Melding Onterechte Incasso (MOI)’ doet, en deze blijkt achteraf onterecht te zijn geweest, zal BiedDingen.nl de kosten van haar payprovider ad € 25,-- bij de betreffende Gebruiker in rekening brengen.

Artikel 10 Royalty Membership

10.1 Het is niet mogelijk om de registratie c.q. aanschaf van een Royalty Membership abonnement ongedaan te maken.

10.2 Een Royalty Membership abonnement is mogelijk in een van de volgende varianten:
a) een Royalty Membership abonnement voor de duur van een (1) maand, welk abonnement stopt na verloop van een (1) maand;
b) een Royalty Membership abonnement voor de duur van drie (3) maanden, welk abonnement na verloop van drie (3) maanden stilzwijgend zal worden verlengd, maar na verloop van drie (3) maanden maandelijks opzegbaar is met een opzegtermijn van een (1) maand;
c) een Royalty Membership abonnement voor de duur van zes (6) maanden, welk abonnement na verloop van zes (6) maanden stilzwijgend zal worden verlengd, maar na verloop van zes (6) maanden maandelijks opzegbaar is met een opzegtermijn van een (1) maand;
d) een Royalty Membership abonnement voor de duur van twaalf (12) maanden, welk abonnement na verloop van twaalf (12) maanden stilzwijgend zal worden verlengd, maar na verloop van twaalf (12) maanden maandelijks opzegbaar is met een opzegtermijn van een (1) maand.

10.3 BiedDingen.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Royalty Membership van een Gebruiker te annuleren en/of te wijzigen.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

11.1 De Gebruiker erkent dat de website (veilingwebsite daaronder begrepen) bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van BiedDingen.nl, licentiegevers en/of andere afnemers van de website (veilingwebsite daaronder begrepen) en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, handelsnaamrechten en octrooien.

11.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Veilingvoorwaarden, verleent BiedDingen.nl aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website (veilingwebsite daaronder begrepen) te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website (veilingwebsite daaronder begrepen) ter beschikking worden gesteld. Het is daarbij uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij BiedDingen.nl of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer, doch daartoe niet beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van BiedDingen.nl substantiële delen van de website (veilingwebsite daaronder begrepen) op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de website (veilingwebsite daaronder begrepen) op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

11.3 Niets van wat in deze Algemene Veilingvoorwaarden en/of op de website (veilingwebsite daaronder begrepen) wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan de afnemer te verlenen. Het gebruik van de website (veilingwebsite daaronder begrepen) is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Veilingvoorwaarden is beschreven.

11.4 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze Algemene Veilingvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als omschreven in lid 2 van dit artikel tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van BiedDingen.nl op haar computersystemen.

11.5 Het is de Gebruiker verboden om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Voor zover rechtens toegestaan, is iedere aansprakelijkheid van BiedDingen.nl en/of van de door BiedDingen.nl bij de uitvoering van de koopovereenkomst ingeschakelde derden uitgesloten. Indien en voor zover er ondanks het voorgaande rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van BiedDingen.nl en/of van de door BiedDingen.nl ingeschakelde derden, voor zover deze door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BiedDingen.nl beperkt tot maximaal de netto koopprijs van het gewonnen en/of gekochte product, arrangement of dienst op de Veiling en de aansprakelijkheid van een ingeschakelde derde beperkt tot maximaal de netto vergoeding die de betreffende derde ontvangt voor de verrichtte werkzaamheid in het kader van de uitvoering van de koopovereenkomst.

12.2 De aansprakelijkheid van BiedDingen.nl en/of de door de BiedDingen.nl bij de uitvoering van de koopovereenkomst ingeschakelde derden voor indirecte schade is uitgesloten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: schade wegens winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

12.3 Het bepaalde in dit artikel 12 wordt hierbij tevens bij wijze van derdenbeding bedongen ten behoeve van – en aanvaard namens – de derden die in het kader van de verplichtingen van BiedDingen.nl uit hoofde van de koopovereenkomst in voorkomend geval door BiedDingen.nl worden ingeschakeld.

12.4 Indien BiedDingen.nl als verkoper bij een Veiling optreedt, gelden ten aanzien van de aansprakelijkheid van BiedDingen.nl de wettelijke regels en wettelijke beperkingen voor aansprakelijkheid, indien en voor zover er aan de zijde van BiedDingen.nl sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichtingen en BiedDingen.nl daarmee in verzuim is.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van BiedDingen.nl om, al dan niet voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Algemene Veilingvoorwaarden redelijkerwijs niet langer van BiedDingen.nl kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden BiedDingen.nl van de verplichtingen tot nakoming.

13.2 Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, onrusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, brand, storingen in levering van energie, bedrijfsstoringen, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door BiedDingen.nl ten behoeve van Veiling zijn ingeschakeld, waaronder eveneens moet worden begrepen niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van BiedDingen.nl, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van een internetverbinding.

Artikel 14 Uitsluiting herroepingsrecht

14.1 Indien tussen Gebruiker en BiedDingen.nl een koopovereenkomst tot stand is gekomen, zijn tevens de Algemene Voorwaarden van toepassing. In de Algemene Voorwaarden staat voor de Gebruiker een herroepingsrecht opgenomen, waar de Gebruiker gebruik van kan maken. Door BiedDingen.nl kan in bepaalde gevallen het herroepingsrecht echter worden uitgesloten, zoals in lid 2 van dit artikel staat omschreven.

14.2 Gebruiker heeft geen herroepingsrecht bij:
a) producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop BiedDingen.nl geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
b) overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare Veiling. Onder een openbare Veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door BiedDingen.nl worden aangeboden aan de Gebruiker die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de Veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
c) dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met de Gebruiker heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra BiedDingen.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
d) dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
e) overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
f) volgens specificaties van voor de Gebruiker vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Gebruiker, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
g) producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
h) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
i) producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
j) alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
k) verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
l) kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
m) de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Gebruiker; en b. de Gebruiker heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

14.3 Op grond van deze Algemene Veilingvoorwaarden geldt er alleen een herroepingsrecht voor de situaties waarin de wet op grond van dwingend recht voorziet in een herroepingsrecht en uitdrukkelijk niet in de situaties waarin de wetgever niet dwingendrechtelijk voorziet in een wettelijk herroepingsrecht of waarin de wetgever de mogelijkheid biedt om het herroepingsrecht buiten toepassing te verklaren.

Artikel 15 Uitsluiting en/of verwijdering Gebruiker

15.1 BiedDingen.nl is gerechtigd een Gebruiker van de door BiedDingen.nl aangeboden diensten van het gebruik uit te sluiten en/of zijn account(s) te blokkeren en te verwijderen indien die Gebruiker in strijd met deze Algemene Veilingvoorwaarden handelt, die Gebruiker het voor BiedDingen.nl onmogelijk maakt de door hem ingevulde gegevens op juistheid te controleren, die Gebruiker de eer of de goede naam van BiedDingen.nl aantast (al dan niet door gebruik van aanstootgevende of beledigende gebruikersnamen) en/of indien die Gebruiker de dienstverlening en/of onderneming van BiedDingen.nl op enigerlei andere wijze verstoort.

15.2 Eventuele tegoeden die op het moment van uitsluiting en/of verwijdering op een of meer van de verwijderde accounts staan, komen te vervallen. Door de betreffende Gebruiker reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16 Ongeldigheid van een of meer bepalingen

16.1 De ongeldigheid van een bepaling uit de Algemene Veilingvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Veilingvoorwaarden.

16.2 Indien en voor zover een bepaling uit de Algemene Veilingvoorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, verbinden partijen zich alsdan om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 17 Privacy

17.1 Door het enkele gebruik van de website BiedDingen.nl is de Gebruiker gebonden aan het Privacybeleid van de website BiedDingen.nl.

17.2 Het Privacybeleid zoals beschreven in de privacy- en cookieverklaring en als zodanig gepubliceerd op de website van BiedDingen.nl maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Veilingvoorwaarden.

Artikel 18 Contact

18.1 Voor vragen, klachten en/of problemen kan contact worden opgenomen met BiedDingen.nl per e-mail via het volgende e-mailadres: Olly@BiedDingen.nl, telefonisch contact met het telefoonnummer: 06 19 19 0800.