Privacybeleid en Cookieverklaring van BiedDingen.nl

 

Algemeen

Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.bieddingen.nl het Privacybeleid aan van BiedDingen (BiedDingen.nl).

 

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe BiedDingen.nl de persoonsgegevens van u als gebruiker verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de besloten vennootschap BiedDingen, gevestigd te Brandwijk en kantoorhoudende te (2974 BM) Brandwijk aan de Kamperfoelie 13. U kunt ons verder bereiken op telefoonnummer 06 1919 0800, via WhatsApp op telefoonnummer 06 1919 0800 en/of per e-mail: Olly@BiedDingen.nl

 

Verzameling, gebruik en doeleinden gegevensverwerking

BiedDingen.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van een gebruiker van deze website wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens aan haar heeft doorgegeven. Wanneer u dus als gebruiker van deze website een bieding plaatst, een profiel aanmaakt, u aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van de diensten van BiedDingen.nl, contact opneemt met BiedDingen.nl of anderszins gebruik maakt van de diensten van BiedDingen.nl en/of deze website, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens door BiedDingen.nl vastgelegd en verwerkt.

 

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van BiedDingen.nl en/of van haar partners, zoals commerciële aanbiedingen zal BiedDingen.nl eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Indien u geen marketinginformatie en/of nieuwsbrief van BiedDingen.nl wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de hyperlink die in iedere digitale nieuwsbrief is opgenomen.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming door BiedDingen.nl niet verstrekt c.q. doorgegeven aan derden. Dit leidt evenwel uitzondering in de volgende gevallen.

In de eerste plaats kunnen uw gegevens zonder uw toestemming door BiedDingen.nl worden verstrekt aan partijen die door BiedDingen.nl zijn of worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval worden uw gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Daarnaast is het mogelijk dat BiedDingen.nl op grond van de geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. BiedDingen.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tot slot kan BiedDingen.nl uw gegevens doorgeven aan derden indien een derde bijvoorbeeld van oordeel is dat uw advertentie, uw profiel en/of uw uiting inbreuk maakt op zijn of haar intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen zal BiedDingen.nl uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken, waarbij overigens steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

 

Cookies

BiedDingen.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiele telefoon als u deze website bezoekt. De cookie onthoudt wat u invult op deze website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van deze website beter op u kan worden afgestemd en het bijvoorbeeld niet telkens nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

BiedDingen.nl gebruikt cookies verder:

om het gebruik van deze website te analyseren en zodoende de website (verder) te optimaliseren;
om meer op u gerichte informatie op deze website te plaatsen;
om informatie te verzamelen over de bezoekers van deze website;
voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie. In dit kader kunnen via cookies verzamelde gegevens gecombineerd worden met door BiedDingen.nl verwerkte persoonsgegevens.

 

Daarbij kunnen tevens gegevens worden betrokken die (rechtmatig) zijn verzameld door derden.

 

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de eigen cookies van BiedDingen.nl. Het gebruik van cookies en andere technieken door derden zoals hierboven omschreven, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. BiedDingen.nl maakt dan ook geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies en de informatie die daaruit voortvloeit.

 

Voor het gebruik van cookies zal BiedDingen.nl u telkens vooraf informeren en om toestemming vragen, behoudens in het geval het gebruik van cookies noodzakelijk is om communicatie uit te voeren of indien het opslaan van uw gegevens of toegang te verkrijgen tot uw gegevens strikt noodzakelijk is voor een door u gevraagde dienst. Om alle cookies te weigeren (waarvoor u eerder toestemming heeft gegeven) of om iedere keer te worden geïnformeerd als uw computer een cookie ontvangt, kunt u via de ‘Help’-functie uw browserinstellingen op uw computer wijzigen. Houdt u er echter rekening mee dat sommige functies op deze website mogelijk niet meer werken indien u de cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door deze website vergemakkelijken uitzet. Voor de goede orde zij nog vermeld dat het uitschakelen van cookies alleen gevolgen heeft voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Beveiliging gegevens

BiedDingen.nl respecteert de privacy van elke gebruiker van deze website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. BiedDingen.nl heeft daarom ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens als gebruiker van deze website te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zijn alle persoonsgegevens bijvoorbeeld beveiligd opgeslagen in de administratie van BiedDingen.nl. BiedDingen.nl is evenwel niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan BiedDingen.nl.

 

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft als gebruiker van deze website te allen tijde recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van BiedDingen.nl via e-mail, post, telefoon en/of sms. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u dat doen via telefoonnummer 06 1919 0800, via WhatsApp op het telefoonnummer 06 1919 0800 of per e-mail via Olly@BiedDingen.nl.

 

Wijzigingen in het Privacybeleid

BiedDingen.nl behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd. BiedDingen.nl adviseert u dan ook regelmatig deze Privacybeleid te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacybeleid op de hoogte bent.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2017.